Про регіон

Паспорт Миколаївської області станом на 1 січня 2018 року Друк
 
Паспорт Миколаївської області 
  

Чисельність наявного населення (за оцінкою) станом на 1 січня 2018 року – 1141,3 тис. осіб, 2,7% населення України

у т.ч.: сільського – 361,6 тис. осіб

           міського   – 779,7 тис. осіб

 

Кількість адміністративно - територіальних одиниць :

 

 

На 1 січня 2017р.

На 1 січня 2018р.

районів

19

19

об’єднаних територіальних громад

1

28

міст обласного значення

5

5

районів у містах

4

4

міст районного значення

4

4

селищ міського типу

17

17

районних рад

19

19

міських рад

9

9

селищних рад

17

16

сільських рад

285

273

населених пунктів

911

911

у т.ч.        міських

26

26

                 сільських

885

885

 Примітка. На підставі даних електронного довідника «Україна. Адміністративно-територіальний устрій» офіційного сайту Верховної Ради України, який є єдиним джерелом інформації для органів державної статистики із зазначеного питання.

 

 

Питома вага регіону в економіці України1:

 

 

2016 рік

2017 рік

валовий регіональний продукт

2,46

обсяг реалізованої промислової продукції

2,5

2,42

обсяг виробництва валової продукції сільського господарства

3,8

3,53

капітальні інвестиції

2,7

2,44

обсяг виконаних будівельних робіт

2,7

2,5

експорт товарів

4,6

4,43

експорт послуг

4,3

4,43

імпорт товарів

1,7

1,63

імпорт послуг

1,1

0,63

роздрібний товарооборот

2,4

2,35

___________________

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості" (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

3 Попередні дані.

4 Січень–грудень 2017р.

5 Січень–вересень 2017р.

6 за 2016 р.

 

Промисловість

 

 

2016 рік

Кількість підприємств, одиниць

984

 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності, у%

 

 

2016 рік

2017 рік1

Промисловість

100,0

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

0,8

0,9

Переробна промисловість

65,4

67,5

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

27,7

31,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1,2

1,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1,5

1,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

0,3

0,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

4,2

4,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

13,3

16,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

13,6

7,7

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

3,6

3,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

33,0

30,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

0,8

0,9

_____________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості" (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

 

Сільське господарство

 

 

2016 рік

2017 рік

Кількість підприємств1, одиниць

4040

3970

__________

1 На 1 листопада.

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

                                                                                                                        (тис. тонн)

 

2016 рік

2017 рік1

Зернові і зернобобові культури, всього

2725,5

2673,8

Цукровий буряк

210,4

95,6

Соняшник

1162,3

874,7

Картопля

268,4

183,0

Овочі, всього

500,9

554,5

Плодоягідні культури

31,1

28,6

Виноград

56,4

51,3

М'ясо (у живій вазі)

49,8

48,1

Молоко

341,6

342,2

Яйця, млн. штук

271,5

252,7

Вовна, тонн

124,0

132,0

___________________

1 Попередні дані.

 

Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів

 

Фактичне надходження

(без урахування трансфертів)

2017 рік

Фактично,
млн. грн.

Частка до загального обсягу фактичних надходжень, %

% виконання до показників, що затверджені радами

Всього

5 074,7

100,0

109,7

у тому числі:

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

3 113,9

61,4

108,2

місцеві податки і збори

1 324,1

26,1

111,4

   у тому числі

 

 

 

   плата за землю

647,6

12,8

106,6

   збір за провадження деяких видів    підприємницької діяльності

-0,2

 

 

єдиний податок

606,0

11,9

115,7

   у тому числі

 

 

 

   єдиний податок з сільськогосподар-ських товаровиробників, у яких частка с/г виробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

186,1

3,7

116,0

плата за надання адміністративних послуг

72,4

1,4

115,2

державне мито

1,6

0,0

86,8

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

18,8

0,4

104,8

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

3,7

0,1

133,2

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

30,2

0,6

164,6

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

-

-

-

інші надходження

510,0

10,0

111,8

 

 

Трансферти, отримані місцевими бюджетами із загального фонду

Державного бюджету України

 

 

Вид трансферту

2017 рік

Обсяг, затверджений відповідною радою, тис.грн.

Фактично профінансо-вано, тис.грн.

Трансферти всього

7 361 239,314

7 270 013,481

 

 

Земельний фонд

(на кінець року, тис.га)

Розподіл земель за цільовим призначенням
та функціональним використанням

2017 рік

Всього

2458,5

у тому числі

 

сільськогосподарські землі

2054,1

сільськогосподарські угіддя

2006,0

з них рілля

1699,2

ліси та інші лісовкриті площі

124,5

забудовані землі

99,0

Землі водного фонду (Землі водного фонду розраховані відповідно до чинного законодавства: вода+болота+гідротехничні споруди)

151,4

води

128,8

інші землі

52,1

 

Мале підприємництво

 

 

Одиниця виміру

2016 рік

 

Темп приросту (зниження),

у % до попер. року

Загальна кількість малих підприємств

одиниць

9706

-5,1

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

84

-4,5

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві

осіб

4

100

Обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами

млн.грн

28867,6

7,9

Питома вага малих підприємств

у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) по області

%

25,0

-3,6 в.п.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт і послуг) малими підприємствами

млн.грн

2764,0

24,9

Питома вага малих підприємств

у загальному обсязі реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) по області

%

6,9

–0,1 в.п.

Надходження від суб’єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються за спрощеною системою оподаткування до бюджету

млн.грн.

307,6

44,5

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб

одиниць

56338

1,0


 

Соціальна сфера

 

 

2016 рік

2017 рік

Всього наявного населення1, тис. осіб

1150,1

1141,132

у тому числі пенсіонери3, тис. осіб

330,3

324,9

Середньомісячна заробітна плата

 

 

номінальна, грн.

4887

6709

реальна, %

108,3

118,4

Рівень зайнятості населення4, %

57,5

57,15

Рівень безробіття4, %

9,7

10,15

Демографічні дані:

 

 

народилося, тис. осіб

10,8

10,1

померло, тис. осіб

17,4

17,0

природний приріст на 1000 осіб наявного населення, тис. осіб

–5,8

–6,9

_________________

1 На 1 січня наступного року.

2 Попередні дані.

За даними Пенсійного фонду України.

4 Показники розраховано за методологією Міжнародної організації праці по населенню віком
15–70 років.

5 У середньому за 9 місяців 2017р.

 

Наука

 

 

2016 рік

2017 рік

Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, одиниць

х1

(І півріччя

2016 року - 24)

х1

Кількість працівників наукових організацій, осіб

2150

х1

з них

 

х1

чисельність докторів наук, осіб

37

х1

чисельність докторів філософії /кандидатів наук, осіб

105

х1

дослідники

816

х1

Чисельність докторів наук в економіці області, осіб

х1

х1

Чисельність кандидатів наук в економіці області, осіб

х1

х1

______________

1 Державні статистичні спостереження скасовано.

 

 

Освіта 1

 

 

2016 рік

2017 рік

Кількість вищих навчальних закладів
III-IV рівня акредитації, одиниць

5

5

Кількість вищих навчальних закладів
І-ІІ рівня акредитації, одиниць

10

11

Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць

31

31

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, одиниць

533

513

Кількість інтернатних навчальних закладів, одиниць

22

22

Кількість дошкільних навчальних закладів, одиниць

566

566

Кількість позашкільних навчальних закладів, одиниць

41

40

Кількість шкільних бібліотек/бібліотечний фонд, тис. примірників

502/6107,3

502/6107,3

____________

1 За даними департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

 

Охорона здоров'я1

 

 

2016 рік

2017 рік

Кількість лікарняних закладів, од

47

47

Кількість лікарняних ліжок, тис.

8,6

7,7

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, од

74,4

67,4

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, од

332

265

Чисельність лікарів, тис.

3,9

3,3

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб

34,2

29,2

Кількість санаторіїв-профілакторіїв/ліжок, од

5/645

2/402

_____________________

1 За даними управління охорони здоровя облдержадміністрації.

 

 

Культура1

 

 

2016 рік

2017 рік

Кількість театрів, одиниць

3

3

Кількість музеїв, одиниць

17

18

Кількість філармоній, одиниць

1

1

Кількість демонстраторів кіно/відео/фільмів, одиниць

12

19

Кількість бібліотек, одиниць

498

481

Кількість закладів культури клубного типу

508

517

Кількість дитячих музичних шкіл, одиниць

29

27

Кількість дитячих художніх шкіл, одиниць

3

3

Кількість дитячих шкіл мистецтв, одиниць

13

15

_______________

1 За даними управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Джерело: http://www.economy-mk.gov.ua/index.php/ua/2016-12-04-12-32-43/rehionalnyi-rozvytok/sotsialno-ekonominyi-rozvytok

Опубліковано: Понеділок, 24 вересня 2018